ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα μεταξύ των υπογεγραμμένων αφ’ ενός
__________________________του ____________, κατοίκου____________
οδός___________________
και αφ’ ετέρου του Γεωργίου Γεωργακα,Δικηγόρου,κατοίκου Αθήνας οδός Ιπποκράτους αρ. 13 ,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

 

1.Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο δικηγόρο παρέχοντας σ’ αυτόν την αμετάκλητη εντολή που αφορά και στο συμφέρον του εντολοδόχου,όπως ατομικά ο ίδιος ή με συνεργάτες ή βοηθούς του,επιδιώξει δικαστικά διοικητικά η έξώδικα την ικανοποίηση απαιτήσεώς του κατά ____________________________________________________
___________________________________________________________

2.Αμοιβή που θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο δικηγόρο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων ορίζεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό [20%] στα επιδικασθησόμενα με δικαστικές αποφάσεις ποσά και τόκους, η οποία αμοιβή οφείλεται και αν ακόμα η διαφορά λυθεί συμβιβαστικά με οποιοδήποτε τρόπο,είτε εξώδικα,είτε συμβιβαστικά,οπότε η αμοιβή θα υπολογισθεί στο ποσό που θα καταβληθεί εξώδικα ή συμβιβαστικά.
3.Η αμοιβή εκχωρείται με το παρόν στο συμβαλλόμενο δικηγόρο που καθίσταται δικαιούχος και μπορεί να εισπραχθεί από αυτόν κατευθείαν από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε Ταμείο ή Τράπεζα που είναι υπόχρεοι,με αναγγελία της παρούσας εκχωρήσεως.Ο αφ’ ενός συμβαλλόμενος δε μπορεί να διαθέσει γι’αυτόν το ποσοστό αυτό αφού εκχωρήθηκε με το παρόν στον αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο Γεώργιο Γεωργακά .
4.Οι δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές που θα επιδικασθούν σε περίπτωση δικαστικού αγώνα και κάθε άλλη σχετική δαπάνη και αμοιβή,όπως η σύνταξη επιταγής,η παραγγελία για εκτέλεση και οι άλλες δαπάνες ανήκουν στο συμβαλλόμενο Δικηγόρο στον οποίο από τώρα και με το παρόν εκχωρούνται και μεταβιβάζονται ,και ο οποίος εξουσιοδοτεί· ται να εισπράξει αυτές κατευθείαν από τον οφειλέτη,μαζί με τη δικηγορική αμοιβή που εκχωρήθηκε.
5.Σε περίπτωση αποτυχίας του Δικαστικού αγώνα ή των εξώδικων ενεργειών για ικανοποίηση του πρώτου συμβαλλομένου,ο δεύτερος συμβαλλόμενος Δικηγόρος δε δικαιούται να ζητήσει από τον πρώτο καμμιά αμοιβή και έξοδα.
6.Ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους Δικηγόρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τα απαιτούμενα έξοδα μέχρις ότου επιτευχθεί τελεσίδικη απόφαση ή εξώδικη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πρώτου συμβαλλομένου.
7.Συμφωνείται ρητά ότι για το κύρος οποιουδήποτε συμβιβασμού,μερικής ή ολικής καταβολής,εξοφλήσεως,αφέσεως χρέους,αναγνωρίσεως μη υπάρξεως χρέους καθώς και παραιτήσεως από το δικαίωμα από την πλευρά του πρώτου συμβαλλομένου,απαιτείται απαραίτητα και η σύμπραξη του δεύτερου συμβαλλομένου Δικηγόρου,χωρίς την οποία η σχετική πράξη είναι άκυρη.
8.Η παραπάνω αμοιβή που συμφωνήθηκε θα οφείλεται και θα καταβληθεί στο Δικηγόρο και αν ακόμα οι απαιτήσεις,κατόπιν ενεργειών του συμβαλλομένου Δικηγόρου αναγνωρισθούν και καταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο πριν από κάθε συζήτηση σχετικής αγωγής,είτε η αγωγή αυτή ασκηθεί στο όνομα του πρώτου συμβαλλομένου,είτε στο όνομα άλλων συναδέλφων του οι οποίοι έχουν όμοιες απαιτήσεις.
9.Σε περίπτωση κατά την οποία ο εντολέας διορίσει ενδεχομένως και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση,η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζεται και ο συμβαλλόμενος Δικηγόρος δικαιούται οπωσδήποτε στην παραπάνω αμοιβή,ανεξάρτητα από την πληρωμή και άλλων αμοιβών σε έτερους Δικηγόρους.
Για το σκοπό αυτό ο εντολέας παρέχει στο συμβαλλόμενο Δικηγόρο την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για τις παραπάνω υποθέσεις του τον εκπροσωπήσει σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και κάθε Διοικητική Αρχή · ή Διοικητική Επιτροπή ή Διοικητικό Δικαστήριο πάσης φύσεως.

 

Αθήνα ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ