ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Συχνά σας ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες είτε πρόκειται για τον διορισμό σας είτε για άλλες δραστηριότητες να προσκομίσετε διάφορα πιστοποιητικά που σχετίζονται με δικαστήρια .
Σας παραθέτουμε για διευκόλυνσή σας κατάλογο με τα πιο συνήθη πιστοποιητικά και πατώντας το σχετικό ηλεκτρονικό κουμπί θα δείτε μία φόρμα προσχεδιασμένης αιτήσεως, που είτε μπορείτε να την επεξεργαστείτε ηλεκτρονικά και να την εκτυπώσετε αφού ήδη την έχετε συμπληρώσει ακολουθώντας τις οδηγίες, είτε να εκτυπώσετε την φόρμα της αιτήσεως με τα κενά και να συμπληρώσετε ακολούθως αυτήν συμφώνως με τις οδηγίες χειρογράφοντας στο εκτυπωμένο έντυπο της αιτήσεως .

 

Πιστοποιητικό μη διώξεως σας

 

Πιστοποιητικό ποινικού σας μητρώου

 

Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως σας

 

Πιστοποιητικό μη ασκήσεως σε βάρος σας αιτήσεως πτωχεύσεως

 

Πιστοποιητικό μη θέσεως σας σε δικαστική συμπαράσταση

 

Πιστοποιητικό μη θέσεως σας σε δικαστική εκκαθάριση