ΚΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τριμελή Κτήριο Αίθουσα Μονομελή Κτήριο Αίθουσα
Α 9 4 Α 2 4
Β 8 2 Β 8 1
Γ 7 3 Γ 9 2
Δ 7 1 Δ 9 7
Ε 8 3 Ε 7 4
ΣΤ’ 9 12 ΣΤ 9 9
Ζ 8 4 Ζ 5 4
Η 2 2 Α’Αυτοφ. 2 3
Θ 12 1 Β’Αυτοφ. 2 1
Ι 12 4 Α’Αγοραν. 5 4
ΙΑ 9 10
Α’Αυτοφ. 7 2
Β’Αυτοφ 4 4
Μ.Ο.Δ. 9 5