ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΟΛΕΑΣ : ____________________________του _______________ και της

________________, κάτοικος _______________, οδός ________________ αρ.__

κάτοχος του ΑΔΤ ___________________________.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΤΟΛΗΣ:

ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ:________________________________________________________

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: