Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Εκδίδεται απο την εισαγγελία . Η αίτηση κατατίθεται πριγηπονήσων αρ. 35 , άν έχετε γεννηθεί στην Αθήνα.
Προσοχή οπωσδήποτε και γιά την κατάθεση και γιά την παραλαβή ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος με επικυρωμένο στην εξουσιοδότηση το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα και φωτοτυπία της ταυτότητος του εντολέα .
Επίσης στην αίτηση να αναγράφεται ο λόγος που το ζητάτε , δηλαδή που θα το χρησιμοποιήσετε ή σε ποιά υπηρεσία θα το προσκομίσετε.
Προσοχή: Εκδίδονται αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α’ , τύπου Β’ και απόσπασμα ποινικού μου μητρώου . αναλόγως του τι ζητάτε ή για ποια χρήση το προορίζεται.