Πιστοποιητικό μη διώξεως σας

Εκδίδεται από την εισαγγελία . Η αίτηση κατατίθεται στο κτίριο 16 του Πρωτοδικείου Αθηνών { Κτίρις Παλαιάς Σχολής Ευελπίδων } , άν υπάγεστε στην αρμοδιότητα της εν λόγω Εισαγγελίας Αθηνών.
Προσοχή οπωσδήποτε και γιά την κατάθεση και γιά την παραλαβή ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος με επικυρωμένο στην εξουσιοδότηση το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα και φωτοτυπία της ταυτότητος του εντολέα .
Επίσης στην αίτηση να αναγράφεται ο λόγος που το ζητάτε , δηλαδή που θα το χρησιμοποιήσετε ή σε ποια υπηρεσία θα το προσκομίσετε .